سوال: چک کردن پسوند و حجم عکس در jquery

سلام چگونه می توانم قبل از ارسال داده ها به سمت کنترلر بوسیله jquery حجم و نوع پسوند فایل(دراینجا منظور عکس است) ارسالی را چک کنم و اگر درست بود داده ها را ارسال کنم

سلام
چگونه می توانم قبل از ارسال داده ها به سمت کنترلر بوسیله jquery حجم و نوع پسوند فایل(دراینجا منظور عکس است) ارسالی را چک کنم و اگر درست بود داده ها را ارسال کنم

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...y&goto=newpost

rss:description} ادامه...

سلام چگونه می توانم قبل از ارسال داده ها به سمت کنترلر بوسیله jquery حجم و نوع پسوند فایل(دراینجا منظور عکس است) ارسالی را چک کنم و اگر درست بود داده ها را ارسال کنم ادامه...