رفع مشکل خطای 1050 ناشی از ارتقا برنامه از دلفی 7 به xe4

این خط را به چه شکلی باید بازنویس کرد تا خطای ناشی از char , widChar رفع شود؟ متشکرم if not( key in ['0'..'9',#46,#8]) then key:=#0;

این خط را به چه شکلی باید بازنویس کرد تا خطای ناشی از char , widChar رفع شود؟ متشکرم
if not( key in ['0'..'9',#46,#8]) then key:=#0;

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...4&goto=newpost

rss:description} ادامه...

این خط را به چه شکلی باید بازنویس کرد تا خطای ناشی از char , widChar رفع شود؟ متشکرم if not( key in ['0'..'9',#46,#8]) then key:=#0; ادامه...