بهریت روش برای ارسال متد پست (همراه با پارامتر) و گرفتن رشته به صورت متوالی چیست؟

سلام؛ من یک سایت شخص ثالث دارم که می خوام از اون برای گرفتن اطلاعات لازم استفاده کنم. اطلاعات دریافتی جیسان نیست و کدهای HTML هست (رشته) کاربر، چند شناسه در برنامه ثبت کرده و برنامه باید در زمان*های مشخصی، اونها رو چک کنه و نتیجه رو اعلام کنه. من از کتابخانه Volley استفاده کردم، اما وقتی شناسه...

سلام؛
من یک سایت شخص ثالث دارم که می خوام از اون برای گرفتن اطلاعات لازم استفاده کنم.
اطلاعات دریافتی جیسان نیست و کدهای HTML هست (رشته)
کاربر، چند شناسه در برنامه ثبت کرده و برنامه باید در زمان*های مشخصی، اونها رو چک کنه و نتیجه رو اعلام کنه.
من از کتابخانه Volley استفاده کردم، اما وقتی شناسه ها رو از دیتابیس دریافت و به وسیله یک حلقه به Volley می*فرستم، برنامه کرش می کند، چون هنوز پاسخ قبلی دریافت نشده و...

راه حل چیست؟


public void Refresh(Context context, Integer X ,Cursor C) throws InterruptedException {

final DBConteroler dbConteroler = new DBConteroler(context);

SQLiteDatabase sqLiteDatabase = dbConteroler.getReadableDatabase();

Cursor cursor = C;

cursor.move(X);

if (cursor.getCount() > 0) {

ID = cursor.getString(1);RequestQueue queue = Volley.newRequestQueue(context);

final String finalID = ID;

StringRequest stringRequest = new StringRequest(Request.Method.POST, "http://url", new Response.Listener() {@Override

public void onResponse(String response) {

}

}

}, new Response.ErrorListener() {

@Override

public void onErrorResponse(VolleyError error) {

}}) {

@Override

protected Map getParams() {

Map params = new HashMap();

params.put("scripmanager1", "pnlMain|btnSearch");

return params;

}//اینجا هم هدرهای متد پست رو مشخص کردیم:

@Override

public Map getHeaders() throws AuthFailureError {

Map params = new HashMap();

params.put("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded; charset=UTF-8");

params.put("Connection", "keep-alive");

params.put("X-Requested-With", "XMLHttpRequest");

params.put("User-Agent", "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36");

return params;

}

};

stringRequest.setRetryPolicy(new DefaultRetryPolicy(20 * 1000, 0, DefaultRetryPolicy.DEFAULT_BACKOFF_MULT));queue.add(stringRequest);

}}

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

سلام؛ من یک سایت شخص ثالث دارم که می خوام از اون برای گرفتن اطلاعات لازم استفاده کنم. اطلاعات دریافتی جیسان نیست و کدهای HTML هست (رشته) کاربر، چند شناسه در برنامه ثبت کرده و برنامه باید در زمان*های مشخصی، اونها رو چک کنه و نتیجه رو اعلام کنه. من از کتابخانه Volley استفاده کردم، اما وقتی شناسه... ادامه...