آموزش: کتاب الکترونیکی چگونگی تاثیر ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها

این کتاب الکترونیکی گزارشی است که با هدف ارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهاي ملی توسط دبیرخانه کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران در زمستان 96 انجام شده است. لینک دانلود ار "آی تی یاد": کتاب الکترونیکی چگونگی تاثیر ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها...

این کتاب الکترونیکی گزارشی است که با هدف ارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهاي ملی توسط دبیرخانه کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران در زمستان 96 انجام شده است.

لینک دانلود ار "آی تی یاد":

کتاب الکترونیکی چگونگی تاثیر ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها

ادامه در منبع : http://barnamenevis.org/showthread.p...&goto=newpost

rss:description} ادامه...

این کتاب الکترونیکی گزارشی است که با هدف ارائه تصویر کلی از نقش و جایگاه فاوا در اقتصادهاي ملی توسط دبیرخانه کمیسیون هاي تخصصی اتاق ایران در زمستان 96 انجام شده است. لینک دانلود ار "آی تی یاد": کتاب الکترونیکی چگونگی تاثیر ICT بر ارتقاي سطح رقابت پذیري کشورها... ادامه...