خروجی زیر بصورت فارسی مشکل دارد ! علت چیست ؟
کد:
a=open('c:\\1.txt','w')z=u'فارسی'
a.write(z)

پاسخ :
استفاده از :
کد:
encode('utf-8')