برای خروج از حلقه های تودرتو در پایتون می توان به شکل زیر عمل کرد :
1-
دو تا For رو ببر داخل یه تابع بعد با return می تونی از حلقه ی دوم بیای بیرون
2-
کد:
class BreakIt(Exception): pass

try:
  for x in range(10):
    for y in range(10):
      print x*y
      if x*y > 50:
        raise BreakIt
except BreakIt:

  pass