معنی این واژه که در برخی مقالات استفاده شده است دهان به دهان می باشد.