عملكرد otsu thresholding در پردازش تصویر چگونه است ؟

در روش otsu ما همه مقادیر threshold ها را تکرار می کنیم و میزان پراکندگی level ها را در هر دو طرف threshold محاسبه می نمایم پیکسل ها یا متعلق به bakground و یا متعلق به foreground می باشند. هدف در اینجا پیدا کردن مقدار threshold می باشد
جاییکه پراکندکی foreground و background مینیمم باشد به این عمل محاسبه Within Class Variance نیز گفته میشه.
برای هر threshold شما بایستی variance (میزان پراکندگی) و وزن level های هر سمت رو محاسبه کنید و برای بدست آوردن within class variance بایستی مجموع variance ها ضربدر وزن ها را محاسبه کنیم.
sigma = VarianceBlack*WeightBlack+VarianceWhite*WeigthWhit e

در هر level از 0 تا 255 مقدار sigma رو محاسبه می کنیم هر level ی که دارای کمترین مقدار باشد اون مقدار threshold نهایی می باشد.

نکته : برای محاسبه وزن ها مقادیر level ها در هرسمت را جمع کرده تقسیم بر مجموع کل level ها می نمایم.
برای محاسبه میانگین مجموع اندیس level ها ضربدر مقادیر level ها و برای واریانس نیز همین صورت