علامت های خاص:

+هوش
کلمهء «هوش»، حتما باید وجود داشته باشد.

-
هوش
کلمهء «هوش» حتما باید وجود نداشته باشد.

هوش
می تواند کلمهء «هوش» در خروجی باشد یا نباشد. معمولا برای جستجوی چند کلمه ای موثر خواهد بود.

~
هوش
اولویت کلمه «هوش» پایین میاد و معمولا در جستجو های چند کلمه ای کاربرد داره.

>
هوش<هوش
برای افزودن یا کاهش اولویت یک کلمه در جستجو. باز هم برای جستجو های چند کلمه ای کاربرد خواهد داشت. (ممکنه به خاطر چپ چین و راست چین شدن، اندکی با فارسی به مشکل بخورید)

( )
برای گروه کردن کاربرد دارند.

*
هوش
یعنی ترکیب هر عبارتی و عبارت فوق دقیقا یعنی هر کلمه ای که به هوش ختم شود مثل «هوش» و «باهوش»!!

"
هوش مصنوعی"
برای گروه کردن عبارات چند کلمه ای. یعنی در مثال فوق فقط باید کلمهء «هوش مصنوعی» یافت بشود.

مثال ها:

هوش مصنوعی
تمام پست هایی که داخلشان عبارت «هوش» یا «مصنوعی» وجود دارد.

+هوش +مصنوعی
تمام پست هایی که حتما داخلشون کلمات «هوش» و «مصنوعی» باشه.

+هوش مصنوعی
پست هایی که حتما «هوش» رو دارند، اما پست هایی که «مصنوعی» رو دارند اولویت بالا تری خواهند داشت.

+هوش -مصنوعی
پست هایی که حتما «هوش» رو دارند و حتما «مصنوعی» رو ندارند.

+هوش ~مصنوعی
پست هایی که کلمهء «هوش» حتما وجود داشته باشد، ولی اگر کلمهء «مصنوعی» وجود داشت، اولویتش کمتر باشد.

+هوش +(مصنوعی ایران)
پست هایی که حتما عبارت «هوش» و «مصنوعی» یا عبارت «هوش» و «ایران» در آن وجود داشته باشد.

+هوش +(>مصنوعی <ایران)
پست هایی که حتما عبارت «هوش» و «مصنوعی» یا عبارت «هوش» و «ایران» در آن وجود داشته باشد. اما اولویت «هوش» و «مصنوعی» بیشتر است.... و جستجو کنید، همانا خداوند جستجو کنندگان را دوست می دارد. (چون در غیر این صورت ممکنه باعث آزار مابقی کاربران بشوید.)منبع:
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/...t-boolean.html