کلیه خدمات مخابرات و طرح های اینترنت پرسرعت مخابرات
🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁


پشتیبانی Adsl:
2020
__________________________
خرابی تلفن ثابت:
20117
__________________________
پرداخت غیرحضوری قبوض تلفن ثابت و بهره مندی از جوایز:
2000

لینک عمومی :
https://telegram.me/KhalilTCI