جهت تسریع در ثبت احکام استخدامی یکسان برای گروهی از پرسنل کافیست مراحل زیر را دنبال کنید.
1- از پانل " مدیریت پرسنل" وارد فرم احکام استخدامی شوید. برای احضار این فرم می توانید از کلید میانبر (Ctrl+H) استفاده کنید.
2- از قسمت بالایی فرم پرسنل مورد نظر را با استفاده از کلید + انتخاب کنید..( Ctrl+A انتخاب همه)
3- در سمت چپ فرم دکمه G را فشاردهید و یا از کلید ترکیبی (Alt+G) استفاده نمایید.
4- بر روی دکمه جدید کلیک کرده و اطلاعات حکم استخدامی را تکمیل کنید
5- در نهایت برای انجام قطعی عملیات ثبت ارزشیابی گروهی بر روی تیک سبز رنگ کلیک کنید. (Alt+C)
6- سیستم با پیغامی تایید کاربر را برای ثبت گروهی حکم استخدامی سئوال خواهد کرد.
نکته: توجه داشته باشید شماره حکم وارد شده برای اولین حکم می باشد و برای سایر احکام این شماره به ترتیب یک واحد افزایش خواهد داشت.
بااینکارحکماستخدامیبرایگروهیازپرسنلایجادخواهدشد. برایچگونگیویرایشگروهیحکماستخدامیبهپایگاه دانش کد 622رجوعشود.

کد : 2202