برای دسترسی به تعداد فرزندان ثبت شده در فرم "بستگان پرسنل" برای استفاده در فرمول های محاسباتی دو روش وجود دارد :
1- استفاده از پارامتر "تعداد فرزند" - این پارامتر از زیر مجموعه "اطلاعات پرسنل" در فرم "انتخاب پارامتر" در فرمول های محاسباتی قابل استفاده است و تعداد بستگان پرسنل که چک باکس "فرزند" برای آنها مارک شده باشد را خروجی میدهد. این پارامتر حساسیتی به سن، وضعیت تاهل و سایر پارامتر های قابل ثبت برای بستگان پرسنل ندارد.
2- استفاده از تابع "تعداد فرزندان" - این تابع 4 پارامتر، سن، جنسیت، وضعیت تاهل و وضعیت دانشجویی را به عنوان ورودی دریافت می کند و تعداد فرزندانی را که(بستگانی که چک باکس فرزند برای آنها مارک شده باشد) خصوصیت ثبت شده برای آنها با مقدار پارامتر های ورودی تابع تطبیق داشته باشد خروجی می دهد. به عنوان مثال عبارت Proc0001(25;2;1;1) تعداد فرزندانی که حداکثر 255 سال داشته باشند( پارامتر اول - حداکثر سن ) جنسیت آنها مرد باشد ( پارامتر دوم - کد 2 در فرم "پارامترهای عمومی" برای رسته جنسیت) وضعیت تاهل آنها مجرد باشد ( پارامتر سوم - کد 1 در فرم "پارامترهای عمومی" برای رسته وضعیت تاهل) و دانشجو باشند ( پارامتر چهارم - دانشجو بودن یا نبودن بصورت مقدار صفر و یک) را خروجی می دهد.