برای تهیه گزارش از اقساط وام کسر شده در ماه مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش اقساط وامهای پرداختی" شوید.
2- جهت تهیه گزارش اقساط کسر شده در تاریخ مورد نظر، تاریخ گزارش را تنظیم کنید.
3- از لیست بازشدنی "نوع"، وام مورد نظر را انتخاب کنید. و در صورتی که قصد دارید گزارش اقساط کلیه وامها را تهیه کنید، عنوان "همه وامها" را انتخاب کنید.
نکته 1: در صورتی که گزارش را برای یک نوع استخدام، واحد سازمانی، محل خدمت و یا مرکز هزینه خاصی مدنظر دارید از لیست های بازشدنی مرتبط در پایین گزارش استفاده کنید.
نکته 2: برای مشاهده جمع ستونهای عددی در گزارش، یکی از مقادیر ستون مورد نظر را انتخاب و از کلید ترکیبی Ctrl + H استفاده کنید.
نکته 3: از کلید ترکیبی Alt +Q جهت تهیه فرم چاپی از گزارش، استفاده کنید.