برای جلوگیری از تغییر مستقیم واحد سازمانی پرسنل توسط کاربر و تعیین آن بر اساس واحد سازمانی متصل شده به پست سازمانی اختصاص داده شده به پرسنل کافی است تنظیم "عدم امکان تغییر واحد سازمانی پرسنل متصدی پست" را در فرم شماره 144 ( اطلاعات پرسنلی) برای گروه کاری مورد نظر مارک کنید. با اینکار کاربر قادر نخواهد بود واحد سازمانی پرسنلی را که دارای پست سازمانی باشند تغییر دهد و واحد سازمانی پرسنل بر اساس واحد سازمانی تعیین شده برای پست پرسنل ثبت می شود.
نکته : برای پرسنلی که پست سازمانی ندارد و به عبارت دیگر در فرم "اطلاعات پرسنلی" عنوان "بدون پست" ( پست سازمانی با شماره صفر) به آنها اختصاص داده شده است، کاربر قادر به تغییر واحد سازمانی خواهد بود.