برای تهیه گزارش از مجموع اقساط کسر شده در ماه مورد نظر به تفکیک ردیفهای وام مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش فهرست کل وام" شوید.
2- جهت تهیه گزارش مجموع اقساط کسر شده در تاریخ مورد نظر، تاریخ گزارش را تنظیم کنید .
با انجام مراحل بالا، لیستی از مجموع اقساط کسر شده در ماه به تفکیک ردیف های وام در اختیار خواهید داشت.
نکته : در این گزارش مجموع اقساط کسر شده به تفکیک وام، از تمامی پرسنل ( همه استخدام ها، واحد ها و...) درنظر گرفته خواهد شد.