برای تهیه گزارش از مانده پس انداز پرسنل در تاریخ مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی گزارشها وارد فرم "گزارش عوامل رفاهی" شوید و تاریخ گزارش را تنظیم کنید.
2- از لیست بازشدنی "عامل رفاهی" عنوان پس انداز مورد نظر را انتخاب کنید.
3- نوع استخدام و واحد سازمانی مورد نظر را از لیست های بازشدنی پایین گزارش انتخاب کنید.
با انجام مراحل بالا گزارش از مانده پس انداز مورد نظر در تاریخ ثبت شده نمایش داده خواهد شد. در این گزارش ستون "جمع" مانده نهایی پس انداز پرسنل در تاریخ گزارش می باشد.
نکته 1: برای تهیه فرم چاپی از لیست حقوق معوقه از کلید ترکیبی Alt+Q استفاده کنید.
نکته 2: در این گزارش سهم کارمند و سهم کارفرما پرداخت شده در تاریخ گزارش، بصورت مجزا از هم قابل نمایش می باشد.