بر اساس قانون معادل دو هفتم رقم بیمه تامین اجتماعی کسر شده از پرسنل در هر ماه، می تواند به عنوان معافیت مالیاتی در همان ماه درنظر گرقته شود و این رقم از درآمد مشمول مالیاتی پرسنل کسر خواهد شد. برای محاسبه این معافیت لازم است تا در مدیریت گروه های کاری تنظیم "مبلغ دو هفتم بیمه سهم کارمند به عنوان معافیت مالیاتی لحاظ گردد" مارک شود. با انجام اینکار، سیستم درزمان محاسبه حقوق ماهانه با توجه به گروه کاری کاربر جاری، بصورت خودکار مبلغ دو هفتم بیمه تامین اجتماعی کسر شده از پرسنل را از درآمد مشمول مالیات آن پرسنل کسر خواهد کرد.