برای اینکه سیستم حقوق و دستمزد بصورت خودکار از کسر قسط وام در صورتی که خالص پرداختی پرسنل عددی منفی است جلوگیری نماید لازم است تا در مدیریت گروه های کاری تنظیم "عدم کسر اقساط وام در صورت منفی شدن خالص پرداختی" مرتبط با فرم شماره 288 ( محاسبه حقوق) مارک شده باشد. در این وضعیت، سیستم در شرایطی که رقم خالص پرداختی عددی منفی باشد، از کسر اولین قسط وام که باعث مثبت شدن رقم خالص شود خودداری خواهد کرد.