گاه ممکن است بخواهید برخی از پرسنل را در یک یا چند ماه غیر فعال نمایید تا نام و مشخصات آنها در فرم های عملیاتی سیستم نظیر کارکرد ماهانه و محاسبات حقوق ماهانه نمایش داده نشود. به عنوان مثال اگر شخصی به مدت 2 ماه از مرخصی بدون حقوق استفاده کند، می توانید با استفاده از این امکان با تعیین محدوده زمانی مورد نظر آن شخص را به مدت 2 ماه غیر فعال کنید.
برای غیر فعالسازی پرسنل مراحل زیر را دنبال کنید:
1.از منوی پرسنل وارد "فرم غیرفعال سازی پرسنل" شوید و پرسنل مورد نظر را انتخاب کنید.
2.رکورد جدیدی با تاریخ شروع و پایان مورد نظر ثبت نمایید.
با اینکار پرسنل مورد نظر در محدوده تاریخی ثبت شده غیر فعال خواهد شد.
نکته 1: توجه داشته باشید که حداقل این محدوده باید یک ماه کامل باشد و برای افرادی که به صورت دائم قصد غیرفعالسازی آنها را دارید ، تاریخ پایان را تاریخی بسیار بزرگ وارد کنید.
نکته 2: پرسنلی قابل غیرفعالسازی می باشند که در محدوده ثبت شده دارای محاسبات حقوقی نباشند.