کارکرد های پارامتریک، کارکردهایی هستند که مقدار آنها بجای ورود اطلاعات مستقیم توسط کاربر، بر اساس فرمول محاسباتی تعیین می شوند. برای اینکه یک کارکرد را بصورت پارامتریک تعریف کرد مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم "معرفی عوامل کارکرد" شوید و یک عامل کارکرد جدید تعریف کنید.
2- بروی عامل تعریف شده دوبار کلیک کنید تا وارد فرم "نحوه ارزیابی عامل کارکرد" شوید.
3- نحوه ارزیابی را برای استخدام های مورد نظر تعریف کنید و چک باکس "پارامتریک" را برای آن مارک کنید.
4- با استفاده از کلید "فرمول محاسبه" وارد فرم "فرمول محاسبه کارکرد" شوید و فرمول مناسب را طراحی و ذخیره نمایید.