برای دسترسی به مقدار یک عامل خاص در ماه مورد نظر کافی است تا در فرمول های محاسباتی، از زیر مجموعه توابع حقوق، تابع "مقدار عامل در ماه مشخص" را انتخاب نمایید.
این تابع دو مقدار به عنوان ورودی دریافت می کند، اولین ورودی تاریخ و دومین ورودی کد عامل مورد نظر می باشد.
نکته1 : تاریخ بصورت چهار رقم سال، دو رقم ماه و دو رقم روز می بایست به تابع ارسال شود به عنوان مثال 13920701
نکته2 : از کاراکتر ";" به عنوان جداکننده دو مقدار ورودی تابع استفاده نمایید .
به عنوان مثال عبارت روبرو مقدار عامل با کد 40 را در بهمن ماه 1393 را در اختیار قرار می دهد Proc0002(13921101;40

2096