عواملی که می تواند در محاسبه عوامل مرتبط با بیمه سهم کارمند، سهم کارفرما و بیمه بیکاری اشکال ایجاد کند عبارتند از:
1- در شرایطی که از فیلدهای مرتبط با درصد عوامل(7% سهم کارمند، 23% سهم کارفرما، 3%بیکاری) استفاده شده است و عوامل مزایای بیمه پذیر مشخص نشده اند.
2- در شرایطی که از فرمول محاسبه استفاده شده و خروجی فرمول صفر است ویا شرط محاسبه false است.
3- در شزایطی که سقف مزایای مشمول بیمه عدد بسیار کوچکی باشد که درصدهای محاسبه شده کوجکتر از یک شده و صفر گزارش شود.