برای ایجاد جدول مالیاتی در سیستم حقوق و دستمزد مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی اطلاعات پایه وارد فرم "جدول مالیات" شوید.
2- بروی کلید جدید کلیک کرده و عنوان جدول مالیاتی را به همراه "تاریخ موثر" آن ثبت کنید. توجه داشته باشید جدول تعریف شده از تاریخ موثر ثبت شده مبنای محاسبات مالیات قرار خواهد گرفت. مقادیر فیلدهای سقف و درصد معافیت را صفر قرار داده و نوع جدول را "قانون کار" انتخاب کنید.
3- بروی کلید "اطلاعات مرتبط" کلیک کنید و در فرم باز شده اطلاعات ردیف های جدول را با توجه به نکات زیر ثبت کنید :
3-1 - مقدار فیلد "از مبلغ درآمد" بصورت خودکار تعیین خواهد شد.
3-2 - مقادیر فیلدهای "تا مبلغ درآمد" و "نرخ مالیات" را برای هر ردیف ثبت نمایید.
3-3- مقادیر مالیات کل و مالیات جزء بصورت خودکار محاسبه خواهد شد.
نکته : برای تعریف ردیف های جدول مالیاتی نیاز است تا امکانات خاص کاربری فعال شود. برای این کار به پرسش و پاسخ شماره 848 مراجعه کنید.