رای تعریف فرمت اطلاعات ساعت مراحل زیر را دنبال نمایید :
1- از منوی اطلاعات پایه ، فرم "کارت ساعت" را انتخاب می کنیم در فرم باز شده برای فرمت مورد نظر نامی وارد می کنیم و در قسمت شرکت سازنده از لیست شرکت های موجود یکی را بر می گزینیم.
2- طول رکورد می بایست با طول نمایش یافته در فایل txt برابر باشد و برای کد پرسنل در قسمت ستون شروع ، ستونی از فایلtxt که معرف کد پرسنلی می باشد را منهای یک و تعداد کد پرسنلی را بعلاوه یک می کنیم.
3- در قسمت ساختار اطلاعات عامل کارکرد مورد نظر را انتخاب نموده ، در قسمت ستون شروع ستون شروع فایل txt را منهای یک نموده و در صورتی که عامل بر حسب روز ، عدد و یا ساعت و دقیقه باشد تعداد فیلد مربوط به عامل را در ستون مربوطه وارد می نماییم لازم به توضیح است طبق روال گفته شده در قبل تعداد فیلد مربوط به هر عامل باید بعلاوه یک شود
نکته: در صورتی که عامل بر حسب ساعت و دقیقه باشد و بین ساعت و دقیقه از کاراکتر جداکننده استفاده نشده باشد در قسمت عدد،عدد 1 را وارد می کنیم
به عنوان مثال فایل زیر را درنظر بگیرید :
123103020:25
در این مثال 1231 کد پرسنلی می باشد ستون شروع آن 0 و طول آن 5 می باشد
30 کارکرد عادی می باشد ستون شروع آن 4 و طول آن 3 می باشد
20:25 ساعت و دقیقه اضافه کار و ستون شروع آن 7 و طول ساعت 3 و طول دقیقه آن 3 می باشد
طول کل فایل 12 می باشد

2027