برای اینکه پس از صدور سند، کد مرکز هزینه مرتبط با پرسنل در آرتیکلهای مورد نظر درج گردد لازم است تا اقدامات زیر انجام شود :
1- از منوی امکانات وارد "فرم صدور سند مالی حقوق" شوید.
2- تنظیمات مورد نظر را انجام دهید و سپس برروی کلید "صدور سند" کلیک کنید.
3- آرتیکلهای مورد نظر را که قصد دارید کد مرکز هزینه پرسنل مرتبط با آن، درج گردد با استفاده از کلید + (Plus) انتخاب کنید.
4- در CM فرم بازشده برروی عنوان "درج مرکز هزینه پرسنل در ردیفهای انتخابی" کلیک کنید.
نکته1 : توجه داشته باشید که آرتیکلهایی در این روش قابل استفاده هستند که به ریز پرسنل در سند حقوق و دستمزد درج شده باشند.
نکته2 : کد مرکز هزینه در سطحی از تفصیلی ها درج خواهد شد که در تنظیمات صدور سند مقدار آن ثبت شده باشد.

2021