برای ویرایش سند حقوق و دستمزد قبل از ارسال آن به سیستم حسابداری کافی است تا مراحل زیر را انجام دهید:
1- از منوی امکانات وارد "فرم صدور سند مالی حقوق" شوید.
2- تنظیمات مورد نظر را انجام دهید و سپس برروی کلید "صدور سند" کلیک کنید.
3- در cm فرم بازشده عنوان "ویرایش محتوی لیست" را انتخاب کرده و اقدام به ویرایش آرتیکل های مورد نظر نمایید.
نکته 1: ارقام مرتبط با دو ستون بدهکار و بستانکار به صورت دستی قابل ویرایش نمی باشند و کاربر قادر است شماره حساب ها و شرح آرتیکل ها را ویرایش نماید.
نکته 2: با هر بار صدور مجدد سند، ویرایش های انجام شده از قبل درنظر گرفته نخواهد شد.

2020