برای هماهنگ کردن احکام استخدامی با اطلاعات پرسنلی اقدامات زیر را انجام دهید:
1- در برنامه حقوق و دستمزد از منوی پرسنل، فرم "احکام استخدامی" را انتخاب کنید.
2- در cm فرم،گزینه "هماهنگ سازی اطلاعات با سیستم کارگزینی" را انتخاب نمایید.
3- در فرم باز شده، انجام عملیات را تائید نمایید.
4- سپس در فرم "تاریخ اجرای احکام" ، تاریخ اجرای مورد نظر را مشخص نمایید.
5- بعد از تائید برای پرسنلی که اطلاعات مرتبط با شغل، پست، واحد سازمانی، استخدام و محل خدمت آنها در سیستم کارگزینی تغییر کرده است،
حکم استخدامی جدیدی به تاریخ مشخص شده توسط کاربر صادر می شود.
نکته 1: استقلال اطلاعات(اطلاعات حکم استخدامی سیستم حقوق و اطلاعات پرونده پرسنلی در سیستم کارگزینی) به طور عملیاتی لازم است.
نکته 2: حکم استخدامی و اطلاعات پرونده پرسنلی تنها در تعداد معدودی از فیلدها مشترک هستند و بیشتر اطلاعات این دو آیتم به طور اختصاصی ذخیره و مورد استفاده قرار می گیرد.

1852