برای تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی پرداخت های متفرقه دو روش وجود دارد:
1- تهیه لیست بیمه پرداخت متفرقه بصورت انفرادی - در این روش لیست بیمه تامین اجتماعی برای یک پرداخت متفرقه قابل تهیه می باشد. برای تهیه لیست بیمه به این روش از منوی گزارشها و زیر منوی گزارشهای مرتبط با دیگر سازمانها وارد فرم " لیست بیمه تامین اجتماعی"شوید. تاریخ را معادل ماه پرداخت متفرقه مورد نظر قرار دهید و سپس با استفاده از کلید ترکیبی Alt+U پرداخت متفرقه مورد نظر را انتخاب کنید.
2- تهیه لیست بیمه پرداخت متفرقه بصورت سرجمع با محاسبات جاری - در این روش پرداخت های متفرقه با محاسبات جاری ماه مورد نظر سرجمع شده و در لیست بیمه انعکاس داده خواهد شد. برای تهیه لیست بیمه تامین اجتماعی جاری و متفرقه بصورت سرجمع کافی است تا تنظیم "لیست بیمه بصورت سرجمع با محاسبات متفرقه" در فرم شماره 39 (گزارش بیمه) برای گروه کاری مورد نظر مارک شود.


1423