اولویت محاسبه در حقیقت تقدم و تاخر محاسبه عوامل را تعیین میکند و بر اساس فرمول محاسباتی که برای عامل طراحی شده است تعیین می گردد. برای درک صحیح کاربرد و نحوه تعیین اولویت محاسبه به مثال ذکر شده توجه کنید : فرض کنید فرمول محاسباتی عامل a برابر باشد با )2+(2x*) ( و فرمول محاسباتی عامل b برابر باشد با ) 2*a (. در این مثال بدیهی است که برای محاسبه مقدار عامل b به مقدار عامل a نیاز است و به عبارت دیگر قبل از محاسبه عامل b میبایست محاسبه مرتبط با عامل a انجام شود. در چنین شرایطی اولویت محاسبه برای عامل b باید پس از اولویت محاسبه فرمول عامل a باشد.
نکته: در صورتی که در فرمول محاسبه عاملی از مقدار عوامل دیگر استفاده شده است، اولویت محاسبه آن می بایست بزرگتر از اولویت محاسبه عوامل استفاده شده در فرمول باشد.1348