از منوی حقوق فرم "عوامل به تفکیک استخدام" کلیه عوامل حقوقی اعم از مزایا، کسور، تعهدات کارفرما و کارکرد یک ردیف استخدامی مشخص را نمایش می دهد. نکات کاربردی این فرم عبارتند از:
1- در این فرم همه عوامل حقوقی برای یک ردیف استخدامی قابل مشاهده است.
2- با تنظیم پارامتر "در تاریخ" می توان آخرین تاریخ موثر نحوه ارزیابی عوامل(کوچکتر از تاریخ داده شده) را مشاهده کرد.
3- فعال/غیر فعال بودن عوامل در لیست نمایش داده شده و کاربر می تواند دریابد در تاریخ مشخص برای ردیف استخدامی مشخص چه عواملی فعال هستند.
4- با دابل کلیک روی هر ردیف می توان نحوه ارزیابی عامل خاص را برای ردیف استخدامی انتخابی تعیین کرد.
نکته : در این فرم عامل جدید قابل تعریف نیست و باید از فرم مربوط به هر دسته از عوامل استفاده کرد.

1136