در محاسبات حقوقی بر اساس فرمول های محاسباتی معمولا مبلغ خالص پرداختی عددی غیر روند است. در صورتی که بخواهیم رقم خالص پرداختی بصورت کاملا روند(با تعداد رقم دلخواه) پرداخت شود، لازم است تا نحوه ارزیابی برای استخدام های مورد نظر برای عامل "روند ماه قبل" در فرم "معرفی عوامل مزایا" و "روند ماه جاری" در فرم "معرفی عوامل کسور"تعریف شود. با تعریف نحوه ارزیابی برای این دو عامل، رقم خالص پرداختی همواره روند خواهد شد. در حقیقت همواره برای روند کردن خالص پرداختی، مبلغی تحت عنوان عامل کسور "روند ماه جاری"از پرسنل کسر خواهد شد و رقم کسر شده در ماه آینده تحت عنوان عامل مزایا "روند ماه قبل" به پرسنل افزوده خواهد شد.
نکته : برای تعیین تعداد ارقام روند از منوی امکانات وارد فرم "تنظیمات محیطی" شوید و در بخش "تنظیمات عمومی"،مقدار موردنظر را از لیست بازشدنی "روند مقادیر" انتخاب کنید.


980