"کاردکس حقوق" گزارشی از جمع پرداختهای عادی و معوقه به تفکیک 12 ماه سال برای یک پرسنل ، یک ردیف استخدامی، یک واحد سازمانی، یک مرکز هزینه و ... می باشد. رای مشاهده کاردکس حقوقی پرسنل مراحل زیر را دنبال نمایید:
1.از منوی گزارشات وارد فرم "کاردکس حقوق" شوید .
2. برای تهیه کاردکس پرسنلی خاص ، چک باکس پرسنل را مارک نمایید . سپس در cm آن قسمتی از نام و یا نام خانوادگی پرسنل مربوطه را تایپ نماید و از لیست باز شده نام پرسنل مورد نظر را انتخاب نمایید . با اینکار کلیه موارد پرداختی به پرسنل مذبور در تمامی ما های سال قابل مشاهده است .
3. برای تهیه کاردکس گروهی پرسنل ، مارک چک باکس پرسنل را بر دارید. پس از تعیین سال مورد نظرتان در باکس تاریخ، گزارش کاردکس حقوقی گروهی پرسنل را با انتخاب استخدام، واحد سازمانی، محل خدمت و ... قابل مشاهده است.
نکته 1 : برای مشاهده نام کلیه پرسنل کافی است علامت % را در cm پرسنل وارد نمایید.
نکته 2 : بدیهی است برای مشاهده کاردکس حقوقی پرسنل ، باید عملیات محاسبه حقوق پرسنل در فرم "محاسبات حقوق ماهانه " انجام شده باشد.


1659