برای تعدیل کارکرد اضافه کاری در هر ماه بر اساس سقف اعتبار درنظر گرفته شده برای واحدهای سازمانی، پس از تکمیل ورود اطلاعات کارکرد اضافه کاری مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی حقوق وارد فرم "کارکرد ماهانه" شوید.
2- تاریخ مورد نظر را تنطیم کنید و از لیست بازشدنی "واحد سازمانی"، واحد دلخواه را انتخاب نمایید.
3- بروی کلید "تعدیل عامل کارکرد" کلیک کنید.
با تائید نهایی، عامل کارکرد اضافه کاری بر اساس نرخ اضافه کاری تعریف شده به عنوان الگو و درنظر گرفتن سقف اعتبار برای واحد سازمانی انتخاب شده، تعدیل خواهد شد و میزان ساعت تعدیل شده پس از کسر از کارکرد اضافه کاری، در کارکرد مازاد اضافه کاری نمایش داده خواهد شد.
نکته 1: عملیات تعدیل عامل کارکرد می بایست قبل از محاسبات حقوق ماهانه انجام شود.
نکته 2: جهت پیاده سازی و تعاریف اولیه مرتبط با تعدیل عامل کارکرد به پرسش و پاسخ شماره 1601 مراجعه کنید.