برای مشاهده لیست کد حسابهایی که در سند حقوق و دستمزد ثبت شده است ولی معادل آنها در پایگاه داده حسابداری موجود نمی باشد کافی است عملیات صدور سند حقوق انجام شود تا در زمان انتقال سند به پایگاه داده متناظر حسابداری، در صورت وجود چنین کدهای حسابی، سیستم لیست آنها را در اختیار کاربر قرار دهد. بنابراین کافی است از منوی امکانات وارد فرم "صدور سند مالی حقوق" شوید و پس از انجام تنظیمات مرتبط و عملیات صدور سند، بروی کلید "انتقال به سیستم مالی" کلیک کنید و با تعیین شرکت مقصد و کلیک بروی کلید "انتقال اطلاعات به شرکت دیگر" ، در صورت عدم وجود معادل کدهای موجود در سند حقوق، در پایگاه داده انتخاب شده حسابداری، لیست آنها به کاربر نمایش داده خواهد شد.

1234