1- فایل می بایست بصورت متنی باشد ( Text Files)
2- به ازاء هر پرسنل می بایست یک رکورد درج شود
3- کد پرسنلی می بایست با نرم افزار پیوست یکسان باشد
4- طول تمامی رکوردها می بایست یکسان باشد
5- اطلاعاتی که برای هر پرسنل درج می شود می بایست دارای طول ثابت باشد. به عنوان مثال :
کد پرسنلی کارکرد عادی کارکرد اضافه کار کارکرد کسر کار
00150 031 017:45 003:20
اطلاعات نمایش داده شده در بالا بصورت زیر در فایل درج می شود . توجه داشته باشید هر رکورد متعلق به یک پرسنل است.
00150031017:45003:20
00152025012:15002:05
00153031024:16004:09468