منظور از حقوق دستمزد یا نرم افزار حقوق دستمزد، نرم افزاری است که قادر به انجام محاسبات مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان یک سازمان وفق قوانین جاری و داخلی باشد. به ویژه یک نرم افزار حقوق دستمزد باید دارای ویژگیها و امکانات زیر باشد:
1- نگهداری اطلاعات شخصی و سازمانی پرسنل
2- تعیین نحوه محاسبه عوامل مزایا، کسور، تعهدات کارفرما، عوامل کارکرد و ... را با فرمولاسیون دلخواه
3- بستر اجرایی قوانین جاری مرتبط با حداقل دستمزد، مالیات بر حقوق، پرداخت بیمه، مرخصی استحقاقی و ...
4- انجام محاسبات معوقه حقوق در حالتهای مختلف
5- خروجی های مورد نیاز سازمانهای مختلف بانکی، مالیاتی و بیمه ای و ...
6- گزارشهای مورد نیاز برای دایره محاسبات در مورد ریز و تجمیع عوامل حقوق
7- امکان ارتباط با نرم افزارهای صدور احکام کارگزینی و حضور غیاب
8- سرعت در انجام محاسبات برای هر پرسنل(بین 1 تا حداکثر 3 ثانبه)
موارد زیر را می توان به عنوان ویژگیهای برتر یک سیستم حقوق دستمزد در نظر گرفت:
1- ارتباط یکپارچه با نرم افزارهای کارگزینی، حضور و غیاب
2- امکان توزیع الکترونیک فیش در کارتابل کارکنان یا از طریق eMail
3- امکان گزارشهای مدریتی و آماری راجع به پرداختها و محاسبات سال
4- امكان پشتيباني از انجام محاسبات و توزيع اطلاعات و گزارشهاي مرتبط در سازمانهاي گسترده
5- امکان اجرای نظامهای مختلف دولتی و غیر دولتی به صورت همزمان
6- امكان تسهيم هزينه هاي حقوق به تفكيك پروژه، مركز هزينه و فعاليت و توليد سند مالي مرتبط جهت پشتيباني از ABC
7- امکان انجام و رسیدگی به محاسبات حقوق هر تعداد سازمان

1744