محاسبه "مالیات سالانه بر اساس ماههای کارکرد" بر اساس فرمولهای شرح داده شده در ذیل انجام می شود :
1- ابتدا درآمد فرد مورد نظر بر اساس فرمول زیر بصورت میانگین تا پایان سال محاسبه خواهد شد.
12 * (تعداد ماههای کارکرد / مجموع درآمد مشمول مالیات از ابتدای سال تا کنون )
2- مالیات مبلغ درآمد بدست آمده در مرحله قبل بر اساس جدول مالیاتی محاسبه می شود. عدد بدست آمده مالیاتی است که در طی یکسال با میانگین درآمد فعلی می بایست پرداخت شود.
3- در این مرحله مالیات متعلقه از ابتدای سال تاکنون بر اساس عدد بدست آمده از مرحله قبل و فرمول زیر بدست می آید .
تعداد ماههای کارکرد *(12/ مالیات سال (رقم بدست آمده در مرحله 2))
4- در نهایت مالیات ماه جاری بر اساس فرمول زیر بدست می آید .
مالیات پرداخت شده از ابتدای سال - مالیات متعلقه از ابتدای سال تاکنون (رقم محاسبه شده در مرحله 3)
نکته 1: در صورتی که رقم مالیات محاسبه شده در مرحله آخر عددی منفی باشد، در محاسبه حقوق مالیات بصورت عدد صفر درنظر گرفته خواهد شد.
نکته 2: در صورتی که نحوه ارزیابی مالیات بصورت استخدام کشوری تعریف شده باشد، بجای محاسبه مالیات بر اساس جدول ( مرحله 2)، کافی است 12 برابر معافیت مالیاتی ثبت شده را از مبلغ بدست آمده در مرحله اول کسر کنید و در درصد مربوطه ضرب نمایید و سایر مراحل را مطابق با توضیحات بالا ادامه دهید.


1607