اگر سایر مزایای پرداختی برای گروه پرسنل ذینفع ثابت باشد روش عادی پرداخت سایر مزایا(از طریق فرم "تخصیص سایر مزابا") مناسب است، ولی اگر مبالغ به تفکیک پرسنل ذینفع مختلف باشد(فرض کنیم عامل مزایا "هدیه روز زن" است و قرار است برای پرسنل خانم سازمان حسب میزان سابقه کار مبالغی پرداخت شود) می توان از روش ساده تری طی مراحل زیر بهره برد:
1- یک عامل کارکرد صوری تحت عنوان دلخواه مثلا "کارکرد روز زن" تعریف می کنیم.
2- در نحوه ارزیابی عامل کارکرد، مقیاس عامل را برابر عدد قرار می دهیم.
3- یک عامل مزایا با عنوان دلخواه مثلا "هدیه روز زن" تعریف می کنیم.
4- در فرمول محاسبه این عامل تنها پارامتر "کارکرد روز زن" را قرار می دهیم.
5- در فرم کارکرد ماهانه(برای ماه پرداخت مورد نظر) مقادیر عامل "کارکرد روز زن" را به تفکیک پرسنل به میزان مبلغ قابل پرداخت وارد می کنیم.
6- با انجام محاسبه ماه مبالغ به صورت خودکار به پرسنل پرداخت خواهد شد.
نکته 1: طبیعی است که این کار باتعریف یک عامل سایر مزایا و طی تشریفات تخصیص سایر مزایا نیز قابل انجام است.
نکته 2: در صورتیکه این عامل برای نوبت های بعدی پرداخت لازم نیست کافی است عامل کارکرد و عامل مزایای مرتبط را غیر فعال کنیم.


1444