عواملی در تسهیم حقوق به تفکیک پروژه شرکت می کنند که ماهیت هزینه ای داشته باشند و به عبارت دیگر بتوان آنها را بخشی از هزینه های یک پروژه به حساب آورد. با این تعریف در سیستم حقوق و دستمزد عوامل مزایا، سایر مزایا و تعهدات کارفرما ماهیت هزینه ای دارند و در عملیات تسهیم حقوق به تفکیک پروژه شرکت خواهند داشت.


1302