در برخی سازمانها بدلیل وجود شعب مختلف و یا پراکندگی واحدهای سازمانی (مخصوصا در مواردی که شعب یا واحد ها در استان های متفاوتی باشند)، لیست و فایل مالیات باید به صورت مجزا برای هر شعبه تهیه و ارائه شود. برای ایجاد شعبه مالیاتی دلخواه مراحل زیر را انجام دهیم:
1-از منوی "گزارشها"، "گزارشهای مرتبط با دیگر سازمانها" فرم "لیست مالیات ماهانه" را انتخاب کنید و برروی کلید"تهیه فایل مکانیزه مالیات سازمان امور مالیاتی" کلیک کنید.
2-در فرم باز شده برروی کلید "اطلاعات مرتبط با شعب" کلیک کرده و پس از آن برروی کلید "ایجاد شعبه" کلیک کنید.
3-در فرم نمایش داده شده نام شعبه مورد نظر را وارد و برروی کلید "تایید" کلیک کنید.
4- پس از انتخاب tab page مربوط به شعبه مورد نظر، اطلاعات مربوط به آنرا در فرم تکمیل کرده و برروی کلید "ذخیره" کلیک کنید.
با انجام مراحل بالا شعبه جدید دلخواه برای تهیه فایل مالیاتی در سیستم ایجاد می گردد.


1209