برای تهیه لیست و فایل بیمه تامین اجتماعی در ماه مورد نظر مراحل زیر را دنبال کنید:
1- از منوی گزارشها و زیر منوی "گزارشهای مرتبط با دیگر سازمانها" وارد فرم "لیست بیمه تامین اجتماعی" شوید (Alt + B)
2- تاریخ گزارش وارد کنید و فیلتر های نوع استخدام، واحد سازمانی، محل خدمت و مرکز هزینه را از قسمت پایین گزارش تنظیم و گزارش را تهیه کنید.
3- برای تهیه فایل بیمه ابتدا محل خدمت مورد نظر را انتخاب کنید و سپس بروی کلید "تهیه فایل و خلاصه وضعیت سازمان تامین" کلیک کنید.
4- در فرم باز شده مسیر فایل را تعیین کنید و کلید انتقال اطلاعات به فایل را بزنید.
نکته 1: برای تهیه فایل و لیست بیمه از پرداخت متفرقه مورد نظر کافی است تاریخ گزارش را دقیقا معادل تاریخ پرداخت متفرقه قرار دهید. برای مشاهده لیست پرداختهای متفرقه در ماه مورد نظر، از کلید ترکیبی Alt + U بروی فیلد تاریخ گزارش استفاده کنید.
نکته 2: نام فایلهای بیمه تامین اجتماعی با عبارت DSK آغاز می شود لذا در انتهای مسیر، نام فایل را DSK قرار دهید.
نکته 3: برای تهیه لیست بیمه بر اساس کد پیمان به آیتم کد 704 رجوع کنید.
نکته 4: برای تهیه خلاصه وضعیت تامین اجتماعی به آیتم کد 703 رجوع کنید.

1204