در "گزارشهای پارامتریک" برای اینکه فرم چاپی گزارش فضای کمتری به خود اختصاص دهد امکانی درنظر گرفته شده است که بجای اختصاص یک ستون به هر عامل، بتوان چند عامل را در ردیفهای یک ستون درج نمود. برای تنظیم تعداد ردیف های مندرج در یک ستون مراحل زیر را دنبال کنید :
1- از منوی گزارش ها وارد فرم "گزارشهای پارامتریک" شوید
2- کلید "مدیریت گزارشها" را بزنید و گزارش مورد نظر خود را انتخاب کنید.
3- کلید ویرایش را زده و مقدار موردنظر را در بخش "تعداد ردیف" وارد کنید.

857