برای انجام این کار ، در Context Menu فرم "محاسبه حقوق" گزینه " نمایش فیش حقوق " را انتخاب نمایید. این امکان در فرم محاسبه حقوق معوق نیز وجود دارد و فیش حقوق معوقه قابل دسترسی است.

855