این اشکال زمانی رخ می دهد که نحوه ارزیابی برای عامل کارکرد مورد نظر حذف شده باشد.
برای ثبت نحوه ارزیابی عامل کارکرد مراحل زیر را باید انجام داد:
1.می بایست از منوی حقوق وارد فرم معرفی عوامل کارکرد شد.
2.بر روی کارکرد مورد نظر دو مرتبه کلیک شود.
3.در فرم باز شده نحوه ارزیابی برای نوع استخدام موردنظر تعریف گردد.

408