این وضعیت زمانی رخ میدهد که جمع مزایا مشمول و غیر مشمول نمایش داده شده در لیست بیمه کمتر از جمع کسور نمایش داده شده در لیست باشد. به عبارت دیگر مزایای غیر مشمول بیمه ای وجود دارد که چک باکس بروز در لیست بیمه برای آنها مارک نشده است و بنابراین مقدار قابل پرداخت در لیست بیمه عددی منفی درج میشود. برای رفع مشکل دو راه وجود دارد:
1- چک باکس "بروز در لیست بیمه" را برای مزایای غیر مشمول بیمه مارک کنید.
2- چک باکس "عدم بروز در لیست بیمه" را برای برخی وامها و یا سایر کسور مارک کنید.


631