اطلاعات قابل درج در پرینت فیش حقوقی عبارتند از:
0-تاريخ پرداخت 1- كد پرسنلي 2- نام 3- نام خانوادگي 4- نام پدر 5- ماه پرداخت 6- سال پرداخت 7- شماره حساب 8- محل پرداخت 9- خالص پرداختي 10- جمع مزايا 11-جمع كسور 12-خالص پرداختي در سال 13- محل خدمت 14-شماره بيمه 15-شماره پرونده 16-مانده مرخصي 17-نام ونام خانوادگي(باهم) 18-كدملي 19- واحد سازماني 20-شغل 21-جمع درآمد درسال 22-جمع پس انداز درسال 23-نوع استخدام 24-جمع درآمدمشمول ماليات 25-جمع درآمدبيمه پذير26- مركز هزينه 27-شناسنامه كار 28-شماره حساب دوم 29-ويژگي يازدهم 30-ويژگي دوازدهم 31-ويژگي سيزدهم 32-ويژگي چهاردهم 33- ويژگي اول34- ويژگي دوم 35- ويژگي سوم 36-ويژگي چهارم 37-ويژگي پنجم 38-ويژگي ششم 39-ويژگي هفتم 40-ويژگي هشتم 41-ويژگي نهم 42- ويژگي دهم
43-چمع مزاياي نقدي 44- تعداد عوامل مطابق حكم .

14