"کاردکس وام" گزارشی از ریز اقساط هریک از وام های تخصیص داده به پرسنل می باشد.این فرم از 3 لیست تشکیل شده است. لیست فوقانی شامل اطلاعات پرسنل ، وام های تخصیصی به پرسنل در لیست میانی و کاردکس وام های تخصیصی در لیست زیرین می باشد.
برای مشاهده کاردکس وام پرسنل مراحل زیر را دنبال نمایید:
1. از منوی گزارشات وارد فرم "کاردکس وام" شوید .
2. با انتخاب هر پرسنل اطلاعات وام های دریافت شده توسط وی (وام های تخصیصی ) در لیست میانی نشان داده می شود.
3. سپس روی یکی از وام های تخصیصی کلیک نمایید،کاردکس آن در لیست زیرین باز می شود.
نکته : برای اطلاع از کاربرد کلید "کسر دستی وام" به آیتم پایگاه دانش با کد 886 رجوع نمایید.

1753