مبلغ سود متعلقه به وام پرداختی بسته به درصد سود، مبلغ وام و تعداد اقساط محاسبه می شود. فرمول محاسبه عبارت است از:
2400.0/(مبلغ وام*درصد سود*(تعداد قسط+1))=مبلغ سود
نکته : این فرمول محاسبه سود وام بانکی است.

1491