هر فرد شاغل ممکن است علاوه بر مزدی که به او تعلق می گیرد مبالغی را (نقدی یا غیر نقدی) از کارفرما دریافت کند . این پرداخت ها یا مزایا به دو گروه مستمر و غیرمستمر تقسیم می شوند. پرداخت ها و مزایای مستمر پرداخت هایی هستند که ماهانه به پرسنل اختصاص داده می شود و در حکم حقوقی هم ذکر می شوند مزایای مستمر شامل مزایای نقدی و غیر نقدی می باشد. مزایای غیر مستمر مزایایی هستند که بنا بر مناسبت خاص یا کارکرد خاص ممکن است به پرسنل اختصاص یابد. این مزایا ممکن است در برخی ماه های سال به فرد شاغل تعلق گیرد.
مزایای مستمر غیر نقدی: استفاده از مسکن(با اثاثیه و یا بدون اثاثیه)- استفاده از اتومبیل واگذاری از طرف کارفرما و یا سایر مزایای غیر نقدی از قبیل بن یا خوار و بار و ...
مزایای مستمر نقدی: محل خدمت- محرومیت از تسهیلات زندگی- حق ایاب و ذهاب - حق اولاد- حق مقام-حقوق اصلی-حق فنی-فوق العاده جذب- کشیک- جذب - نوبت کاری- مزایای ارزی- فوق العاده کسر صندوق و ... که به طور مستمر به اشخاص صندوق حقوق بگیر پرداخت می شود.
مزایای غیر مستمر به استناد قانون کار و مالیات عبارتند است: اضافه کار- پاداش انجام کار- عیدی- پاداش آخر سال- پرداخت هایی برای تهیه لباس - پرداخت هایی برای درمان و معالجه- بهره وری-خسارت اخراج- فوق العاده مسافرت مربوط به شغل-بازخرید خدمت در خاتمه خدمت- بازخرید مرخصی و یا سایر مزایایی که توسط کارفرما طبق قانون به کارکنان پرداخت می شود.

1789