تعریف کد پیمان:
در شرکت های پیمانکاری علاوه بر کد کارگاه تامین اجتماعی به هر پروژه پیمانکاری کد پیمان هم تخصیص داده می شود که لیست بیمه هر پروژه بر اساس کد پیمان به سازمان تامین اجتماعی تحویل داده می شود.
نحوه معرفی :
کد پیمان در سیستم حقوق دستمزد جزو اطلاعات محل خدمت است در واقع شرکتهای پیمانکاری جهت تهیه لیست بیمه باید به ازای هر پیمان یک محل خدمت جدیدتعریف و کد پیمان مرتبط را تنظیم کنند.
چگونگی نمایش در خلاصه وضعیت بیمه:
جهت نمایش کد پیمان در خلاصه وضعیت لیست بیمه به شرح زیر اقدام نمایید:
1- بعد از تهیه لیست بیمه(برای محل خدمت خاص) کلید "تهیه فایل و خلاصه وضعیت بیمه تامین اجتماعی" را کلیک کنید.
2- بعد از باز شدن فرم از کلیدهای ترکیبی Alt + Q جهت باز شدن فرم " گزارش های ذخیره شده " استفاده کنید.
3- گزارش "خلاصه وضعیت بیمه" در حالت انتخاب می باشد و با زدن دکمه تغییر فرم وارد محیط فرم ساز شوید.
4- برای نمایش کد پیمان کافیست از (Param(13 استفاده کنید.


1743